mandag 21. desember 2009

Ei vanlig uke i EU

Laval får erstatning mens medbestemmelse, sikkerhet og arbeidsmiljø svekkes


EU har alltid hatt slagside til fordel for kapitaleiere og arbeidsgivere. De siste åra har slagsida tatt fullstendig overhånd. Konsekvensene er mange.

I løpet av den siste uka er svenske fagforbund dømt til å betale erstatning og saksomkostninger fordi de trodde at svensk lov gjaldt i Sverige. Ministerrådet behandler et forslag som vil svekke mulighetene for medbestemmelse for ansatte i selskap med virksomhet i mer enn ett land. Nye regler for landeveistransport øker muligheten for å dumpe lønningene for utenlandske sjåfører. Sikkerheten ved helikoptertransport på sokkelen kan svekkes av nye EU-regler, og små bedrifter får sjansen til å svekke innsatsen for et bedre arbeidsmiljø.

1. Den svenske Arbetsdomstolen har dømt det svenske bygningsarbeiderforbundet Byggnads og Elektrikerforbundet til å betale en erstatning på 550.000 kroner og saksomkostninger på to millioner, til det latviske selskapet Laval un Partneri. Dette selskapet tok i mai 2004 med seg latviske bygningsarbeidere til et byggeoppdrag i Sverige. Byggnads prøvde å få til en tariffavtale med det latviske selskapet, men det ble avvist.

Byggnads gikk da til blokade av byggeplassene til Laval, en blokade som ble fulgt opp av Elektrikerforbundet og Transportarbeiderforbundet. Det latviske byggefirmaet reiste saken for den svenske Arbetsdomstolen som sendte den videre til EF-domstolen.

EF-domstolen fastslo i desember 2007 at foretak som er etablert i andre land, ikke kan pålegges å følge svensk tariff når de utfører oppdrag i Sverige. Like ulovlig var det å gå til blokade for å få til tariffavtale med et utenlandsetablert selskap som har et oppdrag i Sverige.

Byggnads kan fortsatt gå i forhandlinger om å opprette tariffavtaler med ethvert svensk selskap, og for å få det til, kan Byggnads ta i bruk de konfliktmidlene som svensk lov godkjenner. Men selskap registrert i andre EU-land kan ikke utsettes for noe slikt. Det spiller ingen rolle om det utenlandske selskapet er oppretta av svensker for å slippe å ha Byggnads som motpart og for å slippe unna svensk lov i Sverige.

Mest provoserende er det at Arbetsdomstolen for fem år sia fastslo at blokaden til Byggnads var fullt lovlig. Byggnads og Elektrikerforbundet må dermed betale 2,5 millioner kroner for handlinger som var lovlige den gang de ble utført.

Dommen i Arbetsdomstolen var ikke enstemmig. Den ble felt med fire mot tre stemmer. Men rettskraftig er den.


2. EU-kommisjonen er bekymra fordi så få små og mellomstore bedrifter slår seg sammen på tvers av grenser eller etablerer filialer i andre land.

For å bøte på dette har EU-kommisjonen lagt fram et forslag til forordning som vil innføre en ny type ”europeisk aksjeselskap” beregna på det som kalles små og mellomstore bedrifter. De nye aksjeselskapene forkortes til SPE (Societas Privata Europea) og vil bli et alternativ til vanlige aksjeselskap som dannes etter nasjonale lover i det enkelte land.

SPE-ordningen vil gjøre det enklere å flytte virksomheten til andre land, flytte hovedkontoret til et annet land, fusjonere med selskap i andre land. Et SPE-selskap kan være registrert i ett land, ha hovedkontoret i et annet og ha sin virksomhet og de fleste ansatte i et tredje.

Det er forslaget til medbestemmelse som bekymrer fagbevegelsen mest. I dag er det bare åtte EU-land som har ordninger for medbestemmelse for ansatte.

Etter forslaget til forordning skal reglene for medbestemmelse følge reglene i det landet der SPE-selskapet er registrert. Det betyr at et SPE-selskap kan spekulere i å registrere seg i et land uten regler om medbestemmelse for de ansatte - eller bestemme seg for å omregistrere seg til et slikt land.


3. To EU-forordninger kan ramme sikkerheten ved helikoptertransporten på sokkelen. I dag er flyginger til norsk sokkel av sikkerhetsmessige grunner forbeholdt norske operatører. EU krever at utenlandske operatører likebehandles.

– Konsekvensen kan bli at det laveste anbud og den laveste kvalitet på helikopter og mannskap må aksepteres, sier Ketil Karlsen, HMS-sjef i fagforbundet Industri Energi (IE) til Aftenbladet 3. desember.

Et samarbeid mellom Luftfartstilsynet, Oljeindustriens Landsforenings (OLF) og de ansatte har ført til at sikkerheten er langt bedre på norsk sokkel enn i Nordsjøen som helhet. På norsk sokkel er det 0,4 dødsulykker per million flytimer, mot fem ganger så mange for Nordsjøen som helhet.


4. Nye EU-regler for kabotasje i veitransporten kan åpne for sosial dumping i stor stil. Kabotasje står for at en utenlandsk lastebil kan ta på seg et innenlandsk oppdrag på vei hjem når det opprinnelige oppdraget er fullført.

De nye reglene betyr at en utenlandsk lastebil kan kjøre tre turer på sju dager i et annet EU-land. Etter det må bilen kjøres tilbake til hjemlandet før den kan settes inn for en ny runde.

Miljømessig er det en god ordning at trailere ikke kjører tomme. Men det er ingen kontroll med lønnsnivået for kabotasje-sjåførene. Fra Danmark etableres det for eksempel filialer sør for grensa mot Tyskland. Derfra kjører østeuropeiske sjåfører i Danmark for lønninger langt under dansk tariff.

På spørsmål i Folketinget erkjente den danske regjeringen at den verken vil eller kan gjøre noe med denne situasjonen.


5. EU-kommisjonen har lagt fram et større opplegg for å lette de administrative byrdene i næringslivet. I den forbindelse foreslås det å avskaffe ordningen med at skriftlige arbeidsplassvurderinger (APV) for virksomheter med under ti ansatte.

En dansk undersøkelse viser at sju av ti virksomheter mener at arbeidet med arbeidsplassvurderinger forbedrer arbeidsmiljøet, og at samarbeidet mellom ledelse og ansatte styrkes. Dansk LO protesterer og viser til at APV er ”et verktøy som arbeidsgivere og ansatte kan bruke til å finne ut hvordan en kan forebygge ulykker og et dårlig psykisk arbeidsmiljø”.


(Artikkelen ble trykt i Klassekampen 5/12-09 (49/2009))

Ingen kommentarer: