fredag 5. juni 2015

Kvinnekamp i krise

                                                                                           
EU-makta verken ”erkjenner eller gjør noe med de særlige krisekonsekvensene for kvinner”.

Som i Norge har kvinner rykka inn i lønnsarbeid i store skarer også i EU fra helt tilbake til 1950-tallet. Men da finanskrisa slo inn i 2008, sa det stopp. Da var 63 prosent av EU-kvinnene i lønna arbeid.  Godt inne i det sjuende kriseåret har kvinner opplevd mange andre krisevirkninger.

Kvinnelobbyen i EU (EWL), en paraplyorganisasjon for over 2000 kvinneorganisasjoner, kritiserte både IMF, EU og regjeringene alt i 2009 for at de verken ”erkjenner, forstår, analyserer eller gjør noe med de særlige krisekonsekvensene for kvinner”.

Kvinnelobbyen viste til at EU-kommisjonen i den årlige likestillingsrapporten, regna med at krisa ville slå hardere ut mot kvinner enn mot menn. Som gruppe får kvinnene lavere lønn, de jobber mer deltid og har mindre trygghet for å beholde jobben. Men den konkrete krisestøtten er i overveiende grad satt inn mot å hindre at flere menn blir arbeidsløse.

Det er ofte kvinner som rammes hardest når velferdsytelser kuttes.  Da vil en del kvinner tvinges ut av arbeidslivet eller over i deltidsarbeid fordi de må ta over mer av omsorgen for barn og eldre slektninger.

Enslige forsørgere er særlig utsatt. Oppimot 90 prosent av dem er kvinner. Krisa slår derfor ulikt ut for kvinner og menn. Det burde krisepolitikken ta hensyn til, er et krav fra EUs kvinnelobby. (“From words to action”, EWL 2015)

Men les boka til Ingeborg Eliassen («Harde tider. Det nye arbeidslivet i Europa») som kom ut før jul! Bedre enn noen sammenfatninger og statistiske oversikter møter du der det levende livet under krisa, både for menn og for kvinner. Der viser de mange kvinneskjebnene nettopp hvor annerledes krisa rammer kvinner i ulike livssituasjoner, med ulik tilknytning til arbeidslivet og med ulik evne og vilje til å mestre de utfordringene de møter.

Vold mot kvinner har økt betydelig under krisa – også vold innen familier. Arbeidsløshet og pengemangel øker mange slags konflikter i en familie, samtidig som mange kvinner opplever at de ikke har samme mulighet for å bryte ut av et voldelig samliv når jobbmulighetene forsvinner. Det gjør det ikke bedre at bevilgningene kuttes til krisesentra og andre tiltak for å forebygge denne hverdagsvolden eller for å ta seg av ofrene for slik vold.

Sosiologiske undersøkelser viser at fremmedfrykt og hatefulle ytringer har økt under krisa. Både i dagliglivet, i sosiale media og i det offentlige livet er det større toleranse for en slik utvikling.

Likestilling har vært et honnørord som kom inn i EU-traktaten helt fra starten i 1958. Som politisk system har EU i alle år forstått og framstilt seg sjøl som at økonomisk integrasjon fremmer alle gode formål. Når handelshindringer fjernes, blir det økt velstand og samarbeid til gjensidig fordel også på alle andre områder. En har sett skjevt på dem som har spurt: hvem vinner og hvem taper på denne utviklingen?

EU har lenge hatt som høytidelig vedtatt mål at stadig bedre likestilling mellom kvinner og menn (såkalt ”gender mainstreaming”) skal gjennomsyre all politikk. Fra mange hold kritiseres det at dette glemmes i krisepolitikken. Krisa svekker både oppmerksomheten og den politiske viljen til å ta likestillingsutfordringene på alvor.

Rundt 2005 kom det et tydelig klimaskifte i store deler av EU-politikken. Hensyn til sosial utjamning, miljøvern og forbrukervern skulle underordnes kravet om konkurranseevne.  Det skulle bli ny fart i arbeidslivet ved å satse på konkurranse og «fleksible» arbeidsforhold.

Som så mye annet ble likestillingspolitikk ikke bare en luksus en ikke kunne tillate seg i samme grad som før, men oppfatta som så mye annet som en belastning på evnen til rask omstilling i arbeidslivet.

Retorikken om at stadig friere konkurranse skal utkonkurrere resten av verden, er – utafor EU – problematisk nok. Den dominerer den storstilte planen for et «Europa 2020» like mye som den dominerte Lisboa-strategien vedtatt i 2000. Realiteten er blitt at sosiale hensyn og miljøhensyn må vike hvis de hindrer utviklingen av et mer konkurransedyktig næringsliv.

De som jobba med likestillingsinitiativ i Brussel, har opplevd at det er blitt verre å få gjennomslag for nye initiativ. (Cavaghan 2014) Politikken for et mer fleksibelt arbeidsliv førte til at det ble mer deltid og korttidskontrakter særlig for kvinner. Det oppsto en ny underklasse av «arbeidende fattige» (working poor) der de fleste var kvinner. Samtidig ble det i mange land skåret ned på offentlige tjenester som helsetilbud og velferdsordninger.

Faren for et tilbakeslag i rettigheter for kvinner er stor – både på grunn av ei krise som kan gå over i en langvarig stagnasjon med så lav vekst at arbeidsløsheten knapt går tilbake. En utålmodig generasjon av unge kvinner kan riktig nok komme til å stille krav som skyver kvinnekampen framover. På den andre sida er det i mange land (Frankrike, Tyskland, Ungarn, Hellas) klare tegn til konservativ reaksjon mot alt som smaker av økt likestilling mellom kvinner og menn.

I mars 2014 stemte EU-parlamentet ned en rapport som prøvde å dokumentere at kuttpolitikken ramma kvinner særlig hardt. Det betyr at det kan bli en tøff kamp om den likestillingsstrategien som EU-kommisjonen etter planen skal legge fram i løpet av 2015.

De som driver fram likestillingspolitikken i EU, vil nok mer enn de fleste EU-regjeringene. Men de mektigste kreftene i EU undergraver likestillinga fordi de vil så mye annet.

Viktige kilder:

Rosalind Cavaghan: “The Rise and Fall of Women’s Economic Empowerment? How the crisis has affected EU gender equality policy.” Heinrich Böll Stiftung 2014

The Impact of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in EU Mediterranean countries”, Unicri , september 2014

 (Artikkelen ble trykt i Klassekampen 7. mars 2015)

 

Ingen kommentarer: